Belkin 4-Port Ultra-Slim Travel Hub

  • เพิ่มพอร์ต USB ให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • ไม่ต้องใช้ไดรวเวอร์ในการเชื่อมต่อ
  • ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุด 480Mbps
  • สามารถใช้งานได้ทั้ง Mac และ PC
SKU: F4U042 Category: